Rushtidsavgift

Posted on by

Kø prising, eller rushtidsavgift, innføres for å redusere bilbruken i rushtiden. Kø prising er mest effektivt i store byer, og gir ekstra inntekter til staten, samtidig som bilister blir oppfordret til å bruke kollektivtransport. Når man må betale for å bruke bilen, er det like lønnsomt å kjøre kollektivt.

bilKø

Norske politikere er uenige om innføring av rushtidsavgift. Sentrale politikere tilbyr belønning til byer som innfører kø prising, men de lokale politikerne er mer usikre, derfor har systemet ennå ikke blitt innført i norske byer. I Sverige er systemet allerede tatt i bruk, og flere danske kommuner holder på å innføre kø prising. Store byer andre steder i verden har hatt kø prising i mange år, og har oppnådd redusert biltrafikk, økt kollektivtransport, og mye mindre utslipp av CO2. Færre biler på veiene har også ført til at gjennomsnittshastigheten på køene har økt, slik at alle kommer raskere fram. Færre biler i sentrum gir økt framkommelighet for busser og myke trafikanter.

For at kø prising skal være effektivt, må det finnes godt et utbygd kollektivnett, slik at bilistene har et reelt alternativ til bilen. Mange frykter at kø prising først og fremst vil ramme dem som pendler langt, og som ikke har noe annet alternativ enn bilen.